Starostlivosť o deti

 

Starostlivosť o mal. deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, neodkladným alebo výchovným opatrením z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja, v počte najviac 2 mal. deti a mladý dospelý, práca sa vykonáva v domácom prostredí profesionálneho náhradného rodiča, alebo v priestoroch centra pre uchádzača bez partnera.

Kvalifikačné predpoklady: nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie + 80 hod. prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti, najlepšie úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie + 60 hod. prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti. Požadované doklady: žiadosť o zaradenie do výberového konania; žiadosť o prijatie do zamestnania; životopis ; motivačný list; overená kópia vysvedčenia a diplomu alebo iného vzdelania; register trestov nie starší ako 3 mesiace; písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov; lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti; čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov, uvádzaných v žiadosti; doklady preukazujúce, že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, kolaudačné rozhodnutie na nehnuteľnosť PNR, výpis z registra trestov manžela; písomný súhlas partnera alebo manžela na výkon PNR.

Pre zobrazenie kontaktných údajov postupujte nasledovne:

Registrujte sa a Prihláste sa