Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Prevadzkovateľom webu pracenadoma.sk je Tibox servis s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 10, Bratislava 83106, identifikačné číslo: 47377763, zapísanej v obchodnom registri vedenom OBU-BA-OZP1-2013 / 49624- 2, oddiel.

2. Užívateľský účet

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní služby (ponuky práce) je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní služby sú predávajúcim považované za správne. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb. . Pre objednanie služieb vyplní kupujúci registračný formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie: Meno, Priezvisko, E-mail, Telefónne číslo. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom vzniká doručením registračnej sms. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3. Cena služieb a platobné podmienky

Cena služby sms je 14 eur jednorazovo. Cena zahrňa aktivované ponuky na 2 mesiace k pracovným ponukám. ( pre otvorenie ponúk treba vložiť vygenerovaný kód zo spätnej sms ). Cenu služby klient uhradí predávajúcemu prostredníctvom premium sms.

4. Reklamácia

V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@pracenadoma.sk. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

5. Dodanie služieb

Dodanie služby je okamžité. Sprístupnením všetkych pracovných ponúk a kontaktov na zamestnávateľov.

Aktiváciou služby užívateľ získava výhody akými sú sprístupnenie všetkých pracovných ponúk a kontaktov na zamestnávateľov.

6. Ochrana osobných údajov podľa GDPR

Súhlasím so spracovaním osobných údajov – meno, priezvisko, tel. číslo a e-mail.

Podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so spracovávaním a uchovávaním mojich osobných údajov týmto udeľujem spoločnosti: Tibox servis s.r.o. Karpatské námestie 10, Bratislava 83106.

Za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu.Účel spracovania: elektronická komunikácia za účelom poskytovania pracovných ponúk.

Obdobie spracovania: maximálne 1 rok

Práva registovaných: - kedykoľvek si môže registrovaný vymazať účet s osobnými údajmi.

 

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem slobodne, dobrovoľne, ničím nepodmienene a informovane po oboznámení sa s vyššie uvedenými informáciami o spracovaní osobných údajov.